Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

gazswietOpieką w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 objęto 98 dzieci, które zostały podzielone na grupy wychowawcze w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. Pracą wychowawczo – dydaktyczną w świetlicy zajmują się wychowawca i kierownik świetlicy.
Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Świetlica szkolna pełni rolę opiekuńczo – wychowawczą głównie nad dziećmi młodszymi i uczniami dojeżdżającymi. Opieką objęci są też uczniowie z rodzin wielodzietnych i patologicznych oraz ci, którzy mają trudne warunki domowe i problemy w nauce z poszczególnych przedmiotów. Jest to praca ciągła przeprowadzana z dziećmi indywidualnie i grupowo.

W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą korzystać z kącika czytelniczego wyposażonego w encyklopedie, czasopisma: „ Świerszczyk ”, „Płomyczek” i „Viktor – junior”, z którymi mogą się zapoznawać i wykorzystywać do własnych potrzeb i zainteresowań, rozwiązywać konkursy i zagadki.

Dzieci korzystają także z asortymentu gier stolikowych i telewizyjnych, podczas których uczą się myślenia, odpowiedniej taktyki wyboru korzystnej sytuacji, świadomości przegranej i wygranej oraz współpracy i zabawy. Zorganizowaliśmy także klub DVD, w którym dzieci mogą oglądać popularne filmy, bajki i ekranizacje lektur szkolnych.


W ciągu minionego semestru wdrażano następujące zadania edukacyjne:
ZAPEWNIENIE POWODZENIA SZKOLNEGO WYCHOWANKOM ŚWIETLICY poprzez:
- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
- Systematyczną kontrolę pracy domowej ucznia, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy i samokontroli.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej. Ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
- Utrwalanie zasad poprawnej pisowni.
- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków na podstawie czytanych lektur, audycji radiowych i telewizyjnych.
- Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce - współpraca z wychowawcami klas - indywidualne omawianie problemów.
- Pomoc w nabyciu umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników, pomocy naukowych i Internetu.
- Organizowanie zabaw i gier dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ustalonej liczbie godzin.
 BUDZENIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ WYCHOWANKÓW
- Ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie aktywności:
plastycznej: poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
teatralnej: przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, oglądanie występów grup teatralnych;
czytelniczo – medialnej: aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości), udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, współpraca z biblioteką szkolną; zajęć umuzykalniających: przeprowadzanie zabaw muzyczno rytmicznych, nauka nowych piosenek, powtarzanie już poznanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, nauczanie kroków, elementów tanecznych i łączenie ich w układy taneczne, tańce integracyjne.
zajęć hobbystycznych. zajęć sportowo – zabawowych: stosowanie w szerokim zakresie różnorodnych rodzajów gier i zabaw (ruchowych, planszowych, wymyślonych przez dzieci).
 PRZYSWAJANIE DZIECIOM DOROBKU KULTURALNEGO REGIONU I KRAJU (EDUKACJA REGIONALNA I PATRIOTYCZNA)
- Organizowanie wyjść do muzeów, na wystawy, organizacja wycieczek.
- Poznanie specyfiki regionu i jego kultury.
- Kultywowanie regionalnych tradycji, obyczajów i zwyczajów.
- Zaznajamianie z miejscowym folklorem, sztuką ludową, gwarą.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej.
- Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
- Wykonywanie gazetek i wystawek okolicznościowych.
 KONTYNUOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW SZKOLNYCH
- Poznanie tradycji szkoły.
- Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości).
- Przeprowadzanie imprez w świetlicy.
 EDUKACJA PROZDROWOTNA
- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku. Organizowanie czynnego wypoczynku dzieci po zajęciach lekcyjnych - zabawy i gry ruchowe.
- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie i współpraca z dorosłymi w tym zakresie.
- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
- Zdobywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
EDUKACJA EKOLOGICZNA
- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
- Poznawanie zasad zachowania się na obszarach chronionych.
- Poznawanie roślin i zwierząt chronionych.
- Dbałość o zieleń w świetlicy.
- Udział w akcjach „Sprzątanie Świata”  i innych tego typu.
 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
-Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
- Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników i innych źródeł medialnych.
 KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW WYCHOWANKÓW
- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły.
- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
- Kształcenie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej, dbanie o estetykę i   porządek w świetlicy i szkole.
- Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się przy stole, wyrabianie nawyków higieny osobistej.
- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
- Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI WYCHOWANKÓW
- Poznawanie obowiązków i praw wychowanka świetlicy.
- Wdrażanie do pracy na rzecz szkoły i świetlicy.
- Wdrażanie do podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności za wykonanie konkretnych zadań.

Monday the 8th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.