Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

W roku szkolnym 2012/2013 wzajeciach przyrodniczych uczestniczy 7 uczniów klasy 6.  
Zajęcia mają na celu uzupełnienie wiedzy uczniów, podniesienie poziomu ich umiejętności, rozwijanie zdolności oraz, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, rozwijanie zdolności przyrodniczych, wyrabianie systematyczności, pracowitości, odpowiedzialności i wytrwałości, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie kreatywności, aktywności i samodzielności, nauczenie przedstawiania rozwiązań ćwiczeń doświadczeń i zadań w sposób czytelny, wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody, stymulowanie logicznego myślenia, przygotowanie do sprawdzianów kompetencji, analiza prostych zagadnień i problemów przyrodniczych, wzbudzanie zainteresowania krajem i światem, rozbudzenie zainteresowania przyrodą i jej praktyczną rolą w życiu człowieka, kształtowanie ekologicznego i prospołecznego spojrzenia na przyrodę, wzbudzanie ciekawości poznania różnorodności gatunkowej świata przyrodniczego, jego budowy i zasad funkcjonowania, rozwijanie umiejętności czytania tekstu przyrodniczego ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności odczytywania tabel, wykresow, map, diagramów instrukcji i innych tekstów użytkowych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji, rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności w wykonywaniu zadań.
Na zajęciach uczniowie uczą się bawiąc.

Friday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.