Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

22 eko logoGOZ - gospodarka Obiegu Zamkniętego - szkolne działania

Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni - Witryna Mazovia.pl

Szkolne działania promujące ekologiczny tryb życia, ograniczanie ilości odpadów, ograniczenie zużycia wody oraz energii, przetwarzania, oddawania rzeczy już niepotrzebnych osobom i instytucjom jest wpisana w nasze szkolne działania już od kilkunastu lat. Realizujemy ją poprzez projekty i programy prowadzone w szkole.

Są to działania ciągłe mające na celu spowodowanie wzrostu poziomu wiedzy na temat gospodarki cyrkularnej, w tym sposobów ograniczania powstawania odpadów itp., prowadzimy edukację na temat zasad gospodarki cyrkularnej i wdrażamy jej zasady na terenie placówki oddziałując i inspirując uczniów i rodziców oraz wpływając jednocześnie na świadomość całego środowiska lokalnego.

Działania naszej szkoły od stycznia 2022 r. do listopada 2022 były działaniami ciągłymi lub cyklicznymi, a podsumowanie działań odbyło się 4 listopada 2022 r.

Tematykę ekologiczną realizowaliśmy podczas edukacyjnych działań kół zainteresowań, zajęć świetlicowych jak i pozalekcyjnej działalności szkolnych organizacji t.j.: Samorządu Szkolnego, SK LOP, Szkolnego Klub Wolontariatu, Drużyny Harcerskiej oraz realizując programy i projekty własne oraz zewnętrzne:

-       Akcja Sprzątanie Świata’ Polska 2022 – sprzątanie okolicznych terenów, segregowanie odpadów, wykonywanie prac technicznych z niepotrzebnych resztek, zajęcia warsztatowe pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”;

-       W ramach szkolnego programu „Edukacja ekologiczna w Parku Wiejskim w Grali” uczniowie klas 5 - 8 brali udział w cyklu ( po 2 godz. każda z klas) warsztatów badających zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska, segregacją odpadów i możliwościami zmniejszenia ilości odpadów. Następnie przekazywali swoją wiedzę uczniom klas 0 – 4 podczas obchodów Dnia Ziemi;

-       Akcja „Nie wyrzucamy – oddajemy” - zbiórka ubrań dla Fundacji Bieszczadzkie Anioły oraz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” ;

-       Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” - dwie zbiórki niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w ramach współpracy z organizacją „Green Office”;

-       „Podziel się zabawką” - zbiórka niepotrzebnych zabawek dla Siedleckiego Domu Dziecka pod Kasztanami;

-       Zbiórka makulatury, baterii i korków (przekazaliśmy makulaturę i baterie oraz dwukrotnie korki na zbiórki charytatywne dla chorych dzieci);

-       W naszych łazienkach powiesiliśmy przygotowane przez uczniów ulotki, które zachęcają do oszczędzania wody;

-       Na szkolnych korytarzach obok kontaktów uczniowie umieścili plakaty mówiące o oszczędzaniu energii;

-       Obok koszy do segregacji stoją pojemniki na korki i baterie, do których dzieci wrzucają odpady ( kosze do segregacji znajdują się także na zewnątrz szkoły na chronionym obszarze „Parku Wiejskiego przy Szkole w Grali”;

-       Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w programie „Trzymaj Formę” podczas którego zachęcaliśmy dzieci do zdrowego stylu życia, realizowaliśmy treści związane również z wpływem środowiska na żywność i promowaliśmy dzielenie się posiłkiem oraz niemarnowanie żywności;

-       Z okazji Świąt Narodowych ( 1 – 3 Maja, 11 listopada) ułożyliśmy przed szkołą flagę narodową z białych i czerwonych korków.

-       Dla każdej inicjatywy promującej gospodarkę obiegu zamkniętego przygotowywane są zajęcia edukacyjne i warsztaty oraz gazetki tematyczne promujące działania ekologiczne inicjowane przez SK Ligi Ochrony Przyrody;

-       Podczas wykonywania prac plastycznych czy technicznych używamy produktów odpadowych i biodegradowalnych, wykorzystując rzeczy przyniesione przez uczniów, nauczycieli lub np. korzystają z odpadowych materiałów przekazywanych przez np. firmę reklamową Marflex;

Dnia 4 listopada 2022 w godz. 8.00 – 10.30 w naszej szkole odbyła się impreza podsumowująca cykl zajęć edukacyjnych dotyczących gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowań, pracy świetlicy szkolnej i zajęć bibliotecznych angażujących społeczność szkolną i rodziny uczniów klas 0 – 8, w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym.

W ramach imprezy zostały podsumowane wszystkie działania szkolne na apelu poświęconym GOZ.

Dzień GOZ - Ekocyrkularni uczniowie klas 0 – 8 rozpoczęli od:

Zajęć edukacyjnych utrwalających poznaną wiedzę o życiu zgodnie z zasadami ekologii, ograniczaniu ilości odpadów, niemarnowaniu jedzenia, powtórnym wykorzystaniu produktów, zakupom zgodnym z ideą zero i less waste, zbiórkach surowców do recyklingu, zbiórkach korków i segregacji odpadów. Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły wzięli udział w grupowych warsztatach, podczas których :

  • grali w planszowe gry edukacyjne (eko – bingo itp.),
  • wypełniali karty pracy „Nasze rady na odpady”,
  • segregowali odpady do pojemników w szkole i w „Parku Wiejskim przy Szkole w Grali”,
  • tworzyli rymowanki związane z ograniczeniem ilości odpadów,
  • wykonali plakaty i ulotki zawierające hasła promujące ograniczenie odpadów wykorzystując produkty odpadowe – plakaty stanowią stałą dekorację zawieszoną na wszystkich drzwiach pomieszczeń szkolnych.

-       Klasa 0 – przygotowała pojemnik do zbiórki korków i pojemnik do zbiórki korków

-       Klasa 1 – plakat o zbiórce i segregacji odpadów

-       Klasa 2 – plakat o zachowaniu w lesie

-       Klasa 3 – zabawki z odpadów

-       Klasa 4 - plakat „Ekologia – Świat bez śmieci”

-       Klasa 5 – planszę edukacyjną o właściwym gospodarowaniu wodą i energią

-       Klasa 6 – plakaty i ulotki o powtórnym wykorzystaniu odpadów oraz zachowaniach wspierających GOZ oraz przykładowe prace techniczne z wykorzystaniem niepotrzebnych pojemników

-       Klasa 7 – zabawki z odpadów

-       Klasa 8 – plansze i pionki do gry w szachy z kartonu i plastikowych nakrętek

Kolejnym punktem imprezy był podsumowujący apel na którym omawialiśmy wszystkie zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego

Następnie odbył się konkurs wiedzy o zachowaniach wpływających na zmniejszeniu liczby odpadów w szkole, w domu i najbliższym otoczeniu– wszyscy najbardziej aktywni uczniowie otrzymali eko – dyplomy

Podsumowaniem były wystawy klasowe wykonanych planszy, ulotek, gier – udostępnione dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Plakaty i ulotki zostały przez uczniów wywieszone na wiejskich tablicach ogłoszeń w Grali – Dąbrowiźnie, Trzcińcu,

Żebraku i Wólce Kobylej.

Mamy nadzieję, że nasze działania będą przykładem dobrych praktyk w działalności innych placówek oraz przyczynią się do szerokiego upowszechniania wiedzy i praktyki dotyczącej gospodarki obiegu zamkniętego – GOZ.

Naszym kolejnym działaniem będzie założenie szkolnego kompostownika oraz zachęcanie uczniów i rodziców do zakładania kompostowników ponieważ pomimo mieszkania na terenie wiejskim nie wszyscy je posiadają.

 

Idea ekologicznego trybu życia, ograniczania ilości odpadów, przetwarzania, oddawania rzeczy już niepotrzebnych osobom i instytucjom jest wpisana w nasze szkolne działania wychowawcze i profilaktyczne już od kilkunastu lat. Realizujemy ją poprzez udział i realizację warsztatów i zajęć edukacyjnych podczas wykonywania zadań zaplanowanych w programach i projektach prowadzonych w szkole.

Współpracując z WFOŚiGW w Warszawie/o Siedlce realizowaliśmy cztery projekty związane z tematyką ekologiczną i przyrodniczą:

-       Jesteśmy przyjaciółmi przyrody - http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/jestesmy-przyjaciolmi-przyrody

-       Eko planeta w naszych rękach - http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/eko-planeta

-       Doposażenie Parku Wiejskiego przy Szkole Podstawowej w Grali etap I - http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/doposazenie-parku-wiejskiego

-       Doposażenie Parku Wiejskiego przy Szkole Podstawowej w Grali etap II - http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/doposazenie-parku-wiejskiego

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018

PODSUMOWANIE PROGRAMU - JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY

   Tematyka ekologiczna towarzyszy nam podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych, kół zainteresowań jak i pozalekcyjnej działalności szkolnych organizacji tj.: Samorząd Szkolny, LOP, Szkolny Klub Wolontariatu, Drużyna Harcerska od wielu lat realizując programy i projekty własne i zewnętrzne:

-       Unicef – własnoręczne szycie lalek z resztek tkanin i włóczki.

-       Fundację Nasza Ziemia – sprzątanie okolicznych terenów, segregowanie odpadów, wykonywanie prac technicznych z niepotrzebnych resztek.

-       Siedlecki Dom Dziecka pod Kasztanami – zbiórki niepotrzebnych zabawek i ubrań,

-       Fundację Bieszczadzkie Anioły – zbiórki niepotrzebnych ubrań.

-       Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” - zbiórki niepotrzebnych ubrań.

-       Sanepid „Trzymaj Formę” – zagadnienia związane z niemarnowaniem żywności i dzieleniem się jedzeniem z potrzebującymi.

-       Program „Edukacja ekologiczna w Parku Wiejskim w Grali” – trwający już od ośmiu lat program obejmujący zagadnienia związane z badaniem zanieczyszczeń środowiska, segregacją odpadów i zmniejszeniem ich ilości, wpływem zanieczyszczeń na organizmy roślinne i zwierzęce, zasadami zachowania się w lesie i innych zbiorowiskach przyrodniczych – zajęcia edukacyjne w formie warsztatów odbywają się na zajęciach z wychowawcą, zajęciach koła przyrodniczego, spotkań Szkolnego Koła LOP oraz imprez o charakterze ekologiczno – przyrodniczym wg. Kalendarza SK LOP.

-       „Sprzątamy Świat” Polska - co roku od 25 lat bierzemy udział w akcji inicjowanej

przez Fundację Nasza Ziemia, podczas której uczniowie zapoznają się i utrwalają zasady segregacji odpadów, ekologicznego trybu życia zgodnie z zasadami zero i less waste, tworzą plakaty, prace plastyczne i techniczne z odpadów, porządkują teren wokół szkoły, pobliskie lasy, segregują odpady do koszy do segregacji znajdujących się w „Parku przy Szkole w Grali” – obszaru chronionego na terenie szkoły lub znajdujących się w szkole koszy do segregacji, pojemników na korki i baterie.

-       Zbieramy i wykorzystujemy surowce wtórne (ciągła zbiórka makulatury, baterii i korków, przyjmowanie odpadów papierniczych od firm) i niepotrzebne rzeczy do wykonywania prac związanych z udziałem w programach i projektach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej oraz innej związanej z działalnością wolontariacką szkoły.

-       Corocznie z okazji Świąt Narodowych ( 1 – 3 Maja, 11 listopada) układamy przed szkołą flagę narodową z białych i czerwonych korków.

22 eko1

 22 eko2 22 eko18

22 eko4 22 eko5

22 eko6 22 eko7

22 eko8 22 eko9

22 eko10 22 eko11

22 eko12 22 eko12a

 22 eko14 22 eko13 22 eko18

22 eko15 22 eko16

 

 

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.