Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

W Szkole Podstawowej w Grali realizowany jest Projekt ,,Otwarte Przedszkola’’ współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej -projekt systemowy.

 Okres realizacji projektu: 01.09.2011 r.- 01.12.2013 r.


Zajęcia dla dzieci

Raz w tygodniu po 2 godziny,  odbywają się zajęcia dodatkowe bezpłatne dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia te  realizowane są  w oparciu o program edukacyjny „KDU” i innowacyjne rozwiązania metodyczne, ukierunkowane na rozwój kompetencji i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym w kontekście zdolności twórczych, umiejętności matematycznych i polonistycznych . Ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, przy zachowaniu pełnej indywidualizacji pracy i własnej aktywności dziecka.


 

 

 

Zajęcia dla rodziców

,,Otwarte Przedszkola’’ to propozycja działań dydaktyczno-wychowawczych, która skierowana jest także  do rodziców, by pełniej i aktywniej  uczestniczyli  w procesie wszechstronnego wspierania rozwoju swoich dzieci. Udział matek i ojców w bezpłatnych seminariach i zajęciach otwartych, ma na celu uświadomienie rodzicom między innymi wagi i znaczenia wczesnej edukacji dziecka w jego dalszym rozwoju.

 Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Szostek.

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.